Regulamin Platformy Internetowej Ida-Kids.pl z dnia 15. stycznia 2018r.

I. Definicje

1. Platforma internetowa www.ida-kids.pl jest przeznaczona dla klientów biznesowych i obsługuje wyłącznie klientów z przyznanym statusem klienta hurtowego.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2. Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy internetowej ida-kids.pl;
5. Platforma internetowa (Platforma) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.ida-kids.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane na Platformie;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą I.Dyląg Allegro Sp.j. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Platformy;
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze platformy internetowej dostępnej pod adresem https://www.ida-kids.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Platforma internetowa, działająca pod adresem https://www.ida-kids.pl, prowadzony jest przez firmą I.Dyląg Allegro Sp.j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bonarka 21 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319659; NIP 677-21-55-912; REGON 357223485; BDO 000453241.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach platformy internetowej;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach platformy internetowej;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach platformy internetowej.
2.5. Do poprawnego wyświetlania zawartości platformy internetowej pod adresem https://www.ida-kids.pl należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie został zoptymalizowany do poprawnego działania dla przeglądarek:
a) Chrome,
b) Safari,
c) Opera,
d) Firefox,
e) Internet Explorer od wersji 7.
Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.
2.6. W celu korzystania z platformy internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firmą I.Dyląg Allegro Sp.j. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem platformy internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.ida-kids.pl oraz pobrać go kliknij tu! i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych platformy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Platformy Internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z platformy internetowej jest rejestracja w jej ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron platformy.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z platformy internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach platformy internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z platformy internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy I.Dyląg Allegro Sp.j.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach platformy internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze platformy internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej należy wejść na stronę internetową https://www.ida-kids.pl i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z platformy internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą I.Dyląg Allegro Sp.j. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez odbioru osobistego. Koszty dostawy oraz szczegółowe informacje na temat form dostawy znajdują się pod adresem https://www.ida-kids.pl/koszty-dostawy.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia realizacji zamówienia na platformy internetowej. Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji zamówienia i dostarczenia przesyłki znajdują się pod adresem https://www.ida-kids.pl/koszty-dostawy.html.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.ida-kids.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 10 1140 2017 0000 4702 1289 3562,
b) płatnością w systemie przelewy24.pl,
c) zapłata kartą płatniczą w systemie przelewy24.pl, który dokonuje autoryzacji w systemach kart płatniczych Visa, MasterCard, oraz American Express. Karta kredytowa zostanie obciążona po złożeniu zamówienia, w momencie zakończenia płatności,
d) za pobraniem (gotówką przy odbiorze paczki od kuriera).

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Firma I.Dyląg Allegro Sp.j. jako Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7.2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej.
7.3. Reklamacje należy kierować na adres hurt@ida-kids.pl. Firma I.Dyląg Allegro Sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7.4. Szczegółowa procedura reklamacji przed- i posprzedażowych jest przedstawiona na stronie https://www.ida-kids.pl/content/16-reklamacje-ida-kids .

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Firma I.Dyląg Allegro Sp.j. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę I.Dyląg Allegro Sp.j. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu platformy internetowej.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem platformy Klient może zgłaszać pisemnie na adres: I.Dyląg Allegro Sp.j., ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, mailowo pod adres hurt@ida-kids.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem platformy.
8.5. Firma I.Dyląg Allegro Sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą I.Dyląg Allegro Sp.j. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą I.Dyląg Allegro Sp.j. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy I.Dyląg Allegro Sp.j..
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.